Vítejte na stránce Denní centrum Žirafa

MOTTO: “DC Žirafa, bere život s nadhledem”

Denní centrum Žirafa vzniklo v únoru roku 2006 jako ambulantní sociální služba Karlovarského kraje. Zřizována Občanským sdružením (spolkem) “Nejste sami” jako nestátní neziskové zařízení. Od prosince 2016 změna názvu spolku na Denní centrum Žirafa, z.s. Nabízíme komplexní odbornou podporu klientům se speciálními potřebami, tzn. klientům s kombinovaným postižením nebo s poruchou autistického spektra. Pojmenování „Žirafa“ má svůj symbolický význam. Dovolili jsme si použít název tohoto zvířete, protože se nám líbí jeho vlastnosti, které vyjadřují i naši filozofii. Žirafa je býložravec, mírumilovné zvíře, dívající se na svět shora. V přírodě na nikoho neútočí a nemá přirozené nepřátele. A navíc je z dálky pěkně vidět, i když je maskována příjemnou okrovou barvou.

Cíl společnosti a poslání


Cílová skupina uživatelů :
Klienti od 1 do 26 let se zdravotním postižením, zejména autismem. Dále pro osoby s kombinovaným postižením a pro osoby s mentálním postižením.


Služby denního centra nejsou určeny:
Osobám, která nemají výše jmenovaná postižení ani speciální potřeby, mohou navštěvovat běžná zařízení pro děti a mládež.
Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci.
Osobám, jejichž přání a požadavky se neslučují s posláním a cíly zařízení.
Osobám, jejichž věk neodpovídá cílové skupině.
Osobám nad určenou kapacitu centra. . .


Posláním denního centra je :
Zajistit dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra, s mentálním postižením a/nebo s kombinovaným postižením komplexní individuální rozvoj a tím dosáhnout maximální možné míry jejich samostatnosti v běžném životě.

Prostřednictvím nabízených služeb zpříjemnit a zkvalitnit jejich život.


Cíle poskytované služby :
Podpora rodin uživatelů.
Zajištění kvalitní diagnostiky ve spolupráci s NAUTIS Praha.
Cílená stimulace komplexního rozvoje.
Rozvoj komunikačních dovedností.
Podpora rozvoje a zachování sebeobslužných dovedností.
Rozvoj praktických a sociálních dovedností.
Eliminace problémového chování.
Rozvoj dovedností pro smysluplné a aktivní využívání volného času.
Funkční využití metody strukturovaného učení s vizuální podporou.
Individuální přístup.
Zdravotní rehabilitace, koupele v masážní vaně.
Aplikace konceptu bazální stimulace.
Sociální a legislativní poradenství.
Spolupráce se studenty SŠ, VOŠ a VŠ – praxe, asistenční služby, dobrovolnictví…

Zásady poskytování sociální služby


 

Zásada o rovnoprávném a nediskriminujícím zacházení ze strany zaměstnanců centra a to v souladu s Listinou základních práv a svobod.

Zásada mlčenlivosti – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o věcech uživatelů, které se dozví v souvislosti s výkonem svého zaměstnání.

Zásada individuálního přístupu k uživatelům – je brán zřetel odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a přizpůsobuje se jeho konkrétním potřebám a to v rámci možností centra.

Zásada odbornosti personálu – je kladen důraz na vzdělávání zaměstnanců, pravidelné porady a supervize.

Za podpory:

 

Město Karlovy Vary

Město Ostrov

Město Kraslice

Karlovarský kraj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Krajský úřad Karlovarského kraje

A další….