Základní údaje

Kdo jsme?

,,Týdenní stacionář“ je sociální pobytová služba, jejíž náplní je poskytování soustavné péče osobám se sníženou soběstačností.

Podle zákonu o sociálních službách provozují týdenní stacionáře tyto základní činnosti:

– Poskytnutí ubytování

– Poskytnutí stravy

– Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygieny

– Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

– Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

– Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

– Sociálně terapeutické činnosti

– Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poslání:

– Týdenní stacionáře pečují během pracovního týdne o osoby, o něž o víkendech a svátcích pečuje jejich rodina.

– Posláním této služby je umožnit osobám, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, vést pokud možno samostatný život, rozvíjet sociální kontakty a přitom si zachovat rodinné vazby.

 

Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti v týdenních stacionářích (§ 47) a domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou dítěte, úhradu za stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích (§ 47) nezaopatřenému dítěti, které je svěřeno do péče fyzické osoby, která má z tohoto důvodu nárok na dávky pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu, hradí úhradu podle věty první tato fyzická osoba.

Vznik týdenního stacionáře:

Týdenní stacionář vznikl v červnu 2022

Cílová skupina – od 7 do 20 let (autismus a mentální postižení).

Kapacita: 8 klientů

Pracovní a provozní doba:

Provozní doba – 24 hodin denně od pondělí od 7h do pátku do 18h